Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрУИХ-ын тогтоолНийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1997-07-03/

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1997-07-03/

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1997-07-03/

Монгол улсын их хурлын тогтоол

1997 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 57

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол,  мэргэжлээс шалтгаалсан
өвчний тэтгэвэр,  тэтгэмж,  төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

  1. Дор дурдсан арга хэмжээг 1997 оны 9 дүгээр сарын 1-ний дотор багтаан авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар (М. Энхсайхан)-т даалгасугай:
    1). 1995 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тогтоогдсон тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай” хуулийн дагуу Засгийн газрын 1997 оны 73 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэ, тариф, амьжиргааны өртгийн өөрчлөлт, тэтгэвэр бодох цалин, хөдөлмөрийн хөлсний хоорондын зохистой харьцаа”-г баримтлан тэдний 1995 оноос өмнөх цалин, хөдөлмөрийн  хөлсний  дунджаар тооцон шинэчлэн тогтоох;
    2). 1995 оноос өмнө үйлдвэрлэл, ажлын осол, гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдийг эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комисст оруулан хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нь магадлан тогтоолгох арга хэмжээг зохион байгуулах;
  2. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсгийн 1-д заасныг баримтлан тогтоосон тэтгэвэр болон 1995 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөрийг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгож байсугай.
  3. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсгийн 1-д заасны дагуу шинэчлэн тогтоосны улмаас тухайн иргэний өмнөх тэтгэврийн хэмжээ буурахад хүрвэл өмнө тогтоогдсон тэтгэврийг нь олгож байсугай.

Монгол улсын их хурлын дарга

Р. ГОНЧИГДОРЖ

Эх сурвалж - Legalinfo.mnЭх сурвалж - Legalinfo.mn