Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрБайгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

НүүрБайгууллагын тухай
Байгууллагын тухай
icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО – ЗОРИЛТ

 

 • Нийгмийн даатгалын талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах, нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн нэгжийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын дунд хугацааны төсвийн төсөл, төсөөлөл болон төсвийн нарийвчилсан хуваарийн санал боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, судалгаа хийх, ирээдүйн төлөв байдал, урт хугацааны урьдчилсан тооцоолол хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, санал боловсруулах, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
 • Нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлыг хугацаанд нь олгох, өр, авлага барагдуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, өмчийн харилцаа, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын сангийн хуримтлал бий болгох, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжил арга зүйгээр хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах;
 • Нийгмийн даатгалын бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын зарцуулалтад аудит хийх, дүгнэлт зөвлөмж гаргах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;
 • Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ажил олгогч, даатгуулагч, иргэн болон нийгмийн даатгалын орон нутгийн нэгжид хяналт шалгалт хийж шийдвэр гаргах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр санал боловсруулах
 • Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг судалж, хэрэгжилтийг хангах, төлөвлөх, тайлагнах, хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хөгжүүлэх замаар байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах;
 • Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, олон нийт, харилцагч байгууллага салбар хэлтэс, тасгуудад мэдээлэл түгээх, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах;
 • Нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чиглэлээр мэргэжил арга зүйн үйлчилгээ үзүүлэх;
 • Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаагаар дэмжих, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, гадаад, дотоод мэдээллийн урсгалын нэгдсэн хяналттай тогтолцоог төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх.
 • Нийгмийн даатгалын байцаагч нарыг чадавхижуулах, мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, давтан сургалтыг системтэй, мэргэжлийн түвшинд байнга тасралтгүй явуулах, нөгөө талаар ажил олгогч, даатгуулагчдад   нийгмийн даатгалын талаарх хууль эрх зүйн мэдлэг олгох хичээл сургалтыг нэгдсэн  хөтөлбөрийн дагуу  зохион байгуулах;
 • Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэдийг нийгмийн даатгалын талаарх мэдээллээр хангах, сургалт зохион байгуулах, тэтгэврийн даатгалд хамруулах, төлсөн шимтгэлийг бүртгэх, тэтгэврийн даатгалын сан бүрдүүлэх, төвлөрүүлэх, шимтгэлийн буцаан олголтыг холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах;
icon-6

ЧИГ ҮҮРЭГ

Нийгмийн даатгалын байгууллага дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1/  Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах;

2/ Нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах;

3/ Нийгмийн даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж, үйлчилгээг сайжруулах;

4/ Улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаа, түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа хийх, санал боловсруулж шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх;                                                                                                    5/ Доод шатны байгуулагынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

6/ Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг;

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

t2

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

[tw_chart image=”6185″]

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Ерөнхий сайд Х.Чойбалсангийн 1942 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр баталсан “Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын дотор дагаж шийтгүүлэх нийгмийг аюулаас хамгаалах тухай дүрмийг батлах тухай” тогтоолоор МҮЭ-ийн Төв зөвлөлийн Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтсийг байгуулсан нь одоогийн нийгмийн даатгалын байгууллагын суурь нь юм.

Анх 4 ажилтантай байгуулагдаж байсан нийгмийн даатгалын байгууллага нь  эдүгээ нийслэлд Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, 21 аймаг, 9 дүүрэгт хэлтэс, 3 дүүрэг, 12 суманд тасаг, 330 суманд байцаагч, БНСУ-д нийгмийн даатгалын алба, нийт салбарын хэмжээнд 1436 байцаагч, ажилтан ажиллаж, нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, хамралтыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлыг хуульд заасан хугацаанд тогтоон олгох, нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх, доод шатны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1942

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс

 • 1962

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья амралт , рашаан сувиллын газар

 • 1970

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

 • 1974

  Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны харья Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1987

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1989

  Эрүүл мэнд, Нийгэм хангамжийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1991

  Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1992

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1994

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 1996

  Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2000

  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2005

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн (сум) нийгмийн даатгалын хэлтэст нийт 1000 гаруй ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааа явуулж улсын хэмжээгээр 2,1 сая даатгуулагчид, 280 000 гаруй тэтгэвэр авагчид, 15 000 гаруй ажил олгогчдын шимтгэлийн тооцооны сар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын 5 сангийн орлого, зарлагын байдалтай холбогдсон ихээхэн хэмжээний бүртгэл, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэж байна.

 • 2012

  Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2016

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2017

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар