Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309

Албан хаагчын ёс зүйн дүрэм

Монгол улсын их хурлын тогтоол

Дугаар 61

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  • Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч /цаашид “төрийн албан хаагч гэх”-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
  • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон аймаг /нийслэл/, дүүрэг /газар/, хэлтсийн дэргэд ёс зүйн асуудал эрхэлсэн орон тооны бус Ёс зүйн зөвлөл ажиллана.
  • Тухайн төрийн албан хаагчийн томилох дээд шатны байгууллагын Ёс зүйн зөвлөл ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн тухай гомдол, мэдээллийг тус тус харъяаллын дагуу шийдвэрлэнэ.
  • Ёс зүйн зөвлөл нь Төрийн албаны тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Төрийн албаны  зөвлөлийн 2010 оны 129 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн  дүрмийн  хэрэгжилтийг зохион байгуулах,  ёс  зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”, энэхүү журам болон холбогдох бусад  хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг баримтлан ажиллана.

 

Хоёр. Ёс зүйн зөвлөл, түүний бүрэлдэхүүн

2.1 Ёс зүйн зөвлөл нь дарга гишүүдээс бүрдсэн 3-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна

2.2 Ёс зүйн зөвлөл нь нарийн бичгийн даргатай байна. Нарийн бичгийн дарга саналын эрхгүй болно.

2.3 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга, аймаг /нийслэл/, дүүрэг /газар/, хэлтсийн Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг тухайн аймаг  /нийслэл/, дүүрэг /газар/, хэлтсийн даргын тушаалаар тус тус батална.

2.4 Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийг тухайн байгууллагын нийт албан хаагчдын саналыг үндэслэн 3 жилийн хугацаатайгаар томилно.

2.5 Ёс зүйн зөвлөлийн даргыг гишүүдийн олонхийн саналаар томилно.

2.6  Ёс зүйн зөвлөлийн дарга нь тухайн  шатны байгууллагын даргаас бусад албан тушаалтан байна.

2.7 Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүн чөлөөлөгдсөн  тохиолдолд Ёс зүйн зөвлөлийн дарга түүнийг нөхөн сонгох ажлыг 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

Гурав. Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэн эрх, үүрэг

3.1 Ёс зүйн зөвлөл дараах эрхтэйгээр ажиллана. Үүнд:

3.1.1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг шалгаж, тогтоол гаргах

3.1.2 Ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, төрийн албан хаагчдыг зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулах

3.1.3 Гомдол мэдээллийг шалгахад шаардлагатай тайлбар, нотлох баримтыг  холбогдох этгээдээс шаардан авах

3.1.4 Гомдол мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, шаардлагатай гэж үзвэл гомдол, мэдээлэл гаргачийн аюулгүй байдлыг хангуулахаар холбогдох байгууллагад хандах

3.1.5 Гомдол мэдээллийг шалгасан тухай дүнг хуралдаанаараа хэлэлцэж, гишүүдийн олонхийн саналыг үндэслэн тогтоолоо хараат бусаар гаргах

3.1.6 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Ёс зүйн зөвлөл нь аймаг, /нийслэл/, дүүрэг /газар/, хэлтсийн Ёс зүйн зөвлөлийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах

 

Дөрөв. Ёс зүйн зөрчил шалгах үндэслэл, харъяалал

4.1 ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэхийг дараах үндэслэлээр шалгана. Үүнд:

4.1.1 Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай Нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг харъяаллын дагуу.

4.1.2 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээллийг үндэслэн, Ёс зүйн зөвлөлийн санаачлагаар болон байгууллагын удирдлагын  шийдвэрийн дагуу.

Тав. Хуралдааны дэг

5.1  Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна.

5.2 Хуралдааныг Ёс зүйн зөвлөлийн даргын санаачлагаар болон ажлын хэсгийн ахлагчийн саналыг тус  тус үндэслэн  товлон зарлана.

5.3  Хуралдааныг Ёс зүйн зөвлөлийн дарга удирдана. Түүний эзгүйд томилсон гишүүн орлоно.

5.4  Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийн  ердийн олонхийн ирцтэйгээр хуралдаан хүчин төгөлдөр болно.

5.5 Ёс зүйн зөвлөлийн хуралдаанд зөрчил гаргасан гэж үзэж буй ажилтныг биеэр оролцуулж, тайлбар авч болно.

5.6 Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүнтэй холбоотой  ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн тухай гомдол, мэдээллийг хэлэлцэх тохиолдолд тухайн гишүүнийг хуралд оролцуулахгүй.

5.7 Ёс зүйн зөвлөлийн дарга, гишүүд дангаараа  гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шийдвэрлэхийг хориглоно.

5.8 Ёс зүйн зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлийг нарийн бичгийн дарга хөтөлнө.

Зургаа. Ёс зүйн зөрчлийн тухай мэдээллийг хүлээж авах,

шалгаж шийдвэрлэх

6.1 Ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн эсэх тухай гомдол, мэдээллийг бичиг хэргийн ажилтан хүлээн авч бүртгэн томилох эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулна.

6.2 Томилох эрх бүхий албан тушаалтан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн эсэхийг тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэгт шилжүүлнэ.

6.3 Төрийн захиргааны албан хаагч энэ дүрэмд  заасан ёс зүйн  хэм хэмжээ, шаардлагыг зөрчсөн нь сахилгын зөрчлийн шинжтэй болох нь шалгалтаар тогтоогдвол дүнг байгууллагын удирдлагад танилцуулан Ёс зүйн зөвлөлд хүргүүлнэ.

6.4 Ёс зүйн зөвлөл нь хуралдааны тэмдэглэл, гишүүдийн саналыг үндэслэн тогтоол гаргах бөгөөд уг тогтоолд хуралдаанд оролцсон бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Саналын зөрүүтэй гишүүн саналаа бичгээр гаргаж, хуралдааны тэмдэглэлд хавсаргана.

6.5 Ёс зүйн зөвлөл нь тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудсыг тус тус хэрэглэнэ.

6.6 тухайн шатны томилох эрх бүхий албан тушаалтан нь Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоолыг үндэслэж шийдвэр гаргаж, холбогдох талуудад мэдэгдэнэ.

6.7 ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн нь гэмт хэргийн болон авлигын шинжтэй бол харъяаллын  дагуу шалгуулахаар тэмдэглэл үйлдэж, холбогдох байгууллагад шилжүүлнэ.

Долоо. Ёс зүйн зөрчлийн талаар тайлагнах, олон нийтэд мэдээлэх

7.1 Томилох эрх бүхий албан тушаалтан төрийн албан хаагчид хариуцлага хүлээлгэсэн шийдвэрийг тухайн төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэгт тэмдэглэж, байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан мэдээлнэ.

Найм. Хүлээлгэх хариуцлага

8.1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн  хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг ёс зүйн зөрчил гэнэ.

8.2 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн төрийн албан хаагчид зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан ёс зүйн дараахь хариуцлага хүлээлгэнэ:

8.2.1. уучлал гуйхыг үүрэг болгох

8.2.2 сануулах

8.3  Төрийн албан хаагч ёс зүйн зөрчил гаргасан үйлдэлдээ дүгнэлт хийж, өөрийн хүсэлтээр сайн дураараа албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд ёс зүйн хариуцлага хүлээсэнд тооцогдоно.

 

Монгол улсын их хурлын дарга

Н. БАГАБАНДИ

Эх сурвалж - Legalinfo.mnЭх сурвалж - Legalinfo.mn