Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрМэдээллийн ил тод байдалҮйл ажиллагааны ил тод байдалЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Монгол улсын их хурлын тогтоол

Дугаар 61
Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Суурь үзүүлэлт Хүрэх түвшин хүрэх түвшин
2022 2023 2024
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1.     Нийгмийн даатгалын хэлтэс:
1 НД-ийн сангийн орлого бүрдүүлэлтийн хувь хувь 100 100 100
2 Заавал даатгалд даатгуулагчдын тоо тоо 6801 6664 6934
3 Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд эзлэх нийгмийн даатгалд даатгуулсан иргэдийн хувь Хувь 57 57.5 58.5
4 Цахимаар үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо тоо 17125 18837 20549
5 Нийгмийн даатгалд шинээр хамрагдсан ААН байгууллагын тоо тоо 28 29 30
6 Нийгмийн даатгалын сангийн орлогод эзлэх авлагын хувь Хувь 0.05 0.047 0.040
7 Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн тоо тоо 13186 13250 13300
8 Цахимаар үзүүлж буй үйлчилгээний тоо тоо 13 14 15

Монгол улсын их хурлын дарга

Н. БАГАБАНДИ

Эх сурвалж - Legalinfo.mnЭх сурвалж - Legalinfo.mn