Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрЖилийн мэдээ

Жилийн мэдээ

[nd_chart title=”Ажил олгогчдын тоо” datas=”%5B%7B%22label%22%3A%221995%22%2C%22value%22%3A%2214069%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221996%22%2C%22value%22%3A%2213239%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221997%22%2C%22value%22%3A%2213046%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221998%22%2C%22value%22%3A%2212890%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221999%22%2C%22value%22%3A%2213008%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222000%22%2C%22value%22%3A%2213017%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222001%22%2C%22value%22%3A%2213673%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222002%22%2C%22value%22%3A%2213986%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222003%22%2C%22value%22%3A%2215194%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222004%22%2C%22value%22%3A%2215836%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222005%22%2C%22value%22%3A%2216685%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222006%22%2C%22value%22%3A%2218535%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222007%22%2C%22value%22%3A%2217519%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222008%22%2C%22value%22%3A%2219781%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222009%22%2C%22value%22%3A%2221287%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222010%22%2C%22value%22%3A%2223299%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222011%22%2C%22value%22%3A%2226803%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222012%22%2C%22value%22%3A%2230496%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222013%22%2C%22value%22%3A%2235461%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222014%22%2C%22value%22%3A%2239496%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222015%22%2C%22value%22%3A%2241648%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222016%22%2C%22value%22%3A%2243122%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222017%22%2C%22value%22%3A%2243580%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222018%22%2C%22value%22%3A%2245892%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222019%22%2C%22value%22%3A%2248201%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222020%22%2C%22value%22%3A%2249284%22%7D%5D”][nd_chart title=”Нийт даатгуулагчдын тоо” datas=”%5B%7B%22label%22%3A%221995%22%2C%22value%22%3A%22409113%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221996%22%2C%22value%22%3A%22402316%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221997%22%2C%22value%22%3A%22419408%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221998%22%2C%22value%22%3A%22439591%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221999%22%2C%22value%22%3A%22422289%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222000%22%2C%22value%22%3A%22423289%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222001%22%2C%22value%22%3A%22370247%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222002%22%2C%22value%22%3A%22308101%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222003%22%2C%22value%22%3A%22357694%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222004%22%2C%22value%22%3A%22366068%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222005%22%2C%22value%22%3A%22367965%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222006%22%2C%22value%22%3A%22436513%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222007%22%2C%22value%22%3A%22484958%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222008%22%2C%22value%22%3A%22547338%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222009%22%2C%22value%22%3A%22543831%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222010%22%2C%22value%22%3A%22590586%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222011%22%2C%22value%22%3A%22686404%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222012%22%2C%22value%22%3A%22843276%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222013%22%2C%22value%22%3A%22952055%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222014%22%2C%22value%22%3A%221018560%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222015%22%2C%22value%22%3A%22989036%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222016%22%2C%22value%22%3A%221028038%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222017%22%2C%22value%22%3A%221035630%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222018%22%2C%22value%22%3A%221104697%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222019%22%2C%22value%22%3A%221157232%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222020%22%2C%22value%22%3A%221146499%22%7D%5D”][nd_chart_pie title=”Албан журмын болон сайн дурын даатгуулагч оноор” datas=”%5B%7B%22year%22%3A%221995%22%2C%22all%22%3A%22409113%22%2C%22alban%22%3A%22395398%22%2C%22sain%22%3A%2213715%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%221996%22%2C%22all%22%3A%22402316%22%2C%22alban%22%3A%22402316%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%221997%22%2C%22all%22%3A%22419408%22%2C%22alban%22%3A%22419408%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%221998%22%2C%22all%22%3A%22439591%22%2C%22alban%22%3A%22439591%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%221999%22%2C%22all%22%3A%22422289%22%2C%22alban%22%3A%22422289%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222000%22%2C%22all%22%3A%22423289%22%2C%22alban%22%3A%22423289%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222001%22%2C%22all%22%3A%22370247%22%2C%22alban%22%3A%22370247%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222002%22%2C%22all%22%3A%22308101%22%2C%22alban%22%3A%22285801%22%2C%22sain%22%3A%2222300%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222003%22%2C%22all%22%3A%22357694%22%2C%22alban%22%3A%22331996%22%2C%22sain%22%3A%2225698%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222004%22%2C%22all%22%3A%22366068%22%2C%22alban%22%3A%22336791%22%2C%22sain%22%3A%2229277%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222005%22%2C%22all%22%3A%22367965%22%2C%22alban%22%3A%22338930%22%2C%22sain%22%3A%2229035%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222006%22%2C%22all%22%3A%22436513%22%2C%22alban%22%3A%22410088%22%2C%22sain%22%3A%2226425%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222007%22%2C%22all%22%3A%22484958%22%2C%22alban%22%3A%22433710%22%2C%22sain%22%3A%2251248%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222008%22%2C%22all%22%3A%22547338%22%2C%22alban%22%3A%22484608%22%2C%22sain%22%3A%2262730%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222009%22%2C%22all%22%3A%22543831%22%2C%22alban%22%3A%22492163%22%2C%22sain%22%3A%2251668%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222010%22%2C%22all%22%3A%22590586%22%2C%22alban%22%3A%22526682%22%2C%22sain%22%3A%2263904%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222011%22%2C%22all%22%3A%22686404%22%2C%22alban%22%3A%22604762%22%2C%22sain%22%3A%2281642%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222012%22%2C%22all%22%3A%22843276%22%2C%22alban%22%3A%22742019%22%2C%22sain%22%3A%22101257%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222013%22%2C%22all%22%3A%22952055%22%2C%22alban%22%3A%22803887%22%2C%22sain%22%3A%22148168%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222014%22%2C%22all%22%3A%221018560%22%2C%22alban%22%3A%22832892%22%2C%22sain%22%3A%22185668%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222015%22%2C%22all%22%3A%22989036%22%2C%22alban%22%3A%22799798%22%2C%22sain%22%3A%22189238%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222016%22%2C%22all%22%3A%221028038%22%2C%22alban%22%3A%22799558%22%2C%22sain%22%3A%22228480%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222017%22%2C%22all%22%3A%221035630%22%2C%22alban%22%3A%22836487%22%2C%22sain%22%3A%22199143%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222018%22%2C%22all%22%3A%221104697%22%2C%22alban%22%3A%22907701%22%2C%22sain%22%3A%22196996%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222019%22%2C%22all%22%3A%221157232%22%2C%22alban%22%3A%22969515%22%2C%22sain%22%3A%22187717%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222020%22%2C%22all%22%3A%221146499%22%2C%22alban%22%3A%22953398%22%2C%22sain%22%3A%22193101%22%7D%5D”]